• U heeft geen producten in de winkelwagen.
  • U heeft geen producten in de winkelwagen.

Privacy verklaring

 

29 – 7 – 2020

 

DEFINITIES

a. Privacy verklaring: deze privacy verklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Nolabel Interieur & Lifestyle: Nolabel Interieur & Lifestyle, Minckelersstraat 10,6211GX Maastricht
d. Website: de website die onder de domeinnaam www.nolabel.nu wordt gedreven.

ALGEMEEN

In deze Privacy verklaring wordt beschreven hoe Nolabel Interieur & Lifestyle de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt;
De persoonsgegevens die door Nolabel Interieur & Lifestyle worden verwerkt zijn:
naam,
(e-mail) adres,
telefoonnummer,

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Nolabel Interieur & Lifestyle verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Nolabel Interieur & Lifestyle heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Nolabel Interieur & Lifestyle, een bestelling bij [Nolabel Interieur & Lifestyle te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Nolabel Interieur & Lifestyle.
Nolabel Interieur & Lifestyle gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Nolabel Interieur & Lifestyle heeft verstrekt:
Als de Gebruiker Nolabel Interieur & Lifestyle om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Nolabel Interieur & Lifestylede persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. denk hier bijvoorbeeld aan een contactformulier.
Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Nolabel Interieur & Lifestyle de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
Als de Gebruiker een boeking doet, gebruikt Nolabel Interieur & Lifestyle de persoonsgegevens om die boeking af te handelen.
Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Nolabel Interieur & Lifestylede persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

Daarnaast kan Nolabel Interieur & Lifestyle de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van [Verantwoordelijke] die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@nolabel.nu
Gebruikers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief, waardoor er periodiek een e-mail met informatie, nieuws en producten en diensten van Verantwoordelijke kan worden ontvangen. Dit abonnement kan de Gebruiker op ieder moment opzeggen.
Het e-mail adres wordt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met abonnees. Deze gegevens worden voor dit doel bewaard, tot het moment van opzeggen.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op de website van Nolabel Interieur & Lifestyle kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen aanprijzen of delen op sociale netwerken, zoals [Facebook, Instagram etc. de inhoudt welke worden gedeeld op deze platformen via deze knoppen is de verantwoordelijkheid van deze platformen. Door te klikken op deze knoppen activeer je het bij de knop horende platform.
Wij adviseren Gebruikers om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te lezen om na te gaan wat zij met persoonsgegevens van een Gebruiker doen op het moment dat deze een button als genoemd activeert.

MINDERJARIGEN (OPTIONEEL)

In de gevallen dat Nolabel Interieur & Lifestyle toestemming van de Gebruiker nodig heeft om persoonsgegevens te mogen gebruiken en de Gebruiker jonger dan 16 jaar is, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Nolabel Interieur & Lifestyle. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Nolabel Interieur & Lifestyle verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.]

DOORGIFTE AAN DERDEN

Nolabel Interieur & Lifestyle zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
de doorgifte geschiedt aan een door Nolabel Interieur & Lifestyle voor de in deze Privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Nolabel Interieur & Lifestyle een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
[Nolabel Interieur & Lifestyle op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.]
Nolabel Interieur & Lifestyle kan ook persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER sturen. Nolabel Interieur & Lifestyle zorgt daarbij wel voor passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, de persoonsgegevens van Gebruikers te voorkomen. Meer informatie over de passende of geschikte waarborgen zijn op te vragen bij info@nolabel.nu.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING

Nolabel Interieur & Lifestyle draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Nolabel Interieur & Lifestyle moet alle datalekken documenteren en ze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Op basis van deze documentatie moet de AP kunnen controleren of Nolabel Interieur & Lifestyle aan de meldplicht heeft voldaan.
Nolabel Interieur & Lifestyle zal betrokkene(n) in kennis stellen van het Datalek, zoals hiervoor omschreven, voor zover het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

COOKIES

Nolabel Interieur & Lifestyle maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat via cookies gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Nolabel Interieur & Lifestyle cookies gebruikt.

INFORMATIEPLICHT

Met deze Verklaring voldoet Nolabel Interieur & Lifestyle aan haar informatieverplichting door de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze informatie wordt verstrekt voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.
Met deze verklaring informeert Nolabel Interieur & Lifestyle de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke grondslag alsook aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Tot slot is in deze Verklaring opgenomen welke bewaartermijnen Nolabel Interieur & Lifestyle in acht zal nemen.

RECHTEN BETROKKENE(N): INZAGE, CORRECTIE, VERZET

Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen enkel kosten worden verbonden indien de betrokkene om bijkomende kopieën van de persoonsgegevens verzoekt.
Indien Nolabel Interieur & Lifestyle twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan Nolabel Interieur & Lifestyle, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
Indien de betrokkene Nolabel Interieur & Lifestyle verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt Nolabel Interieur & Lifestyle binnen vier weken nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.
+ Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Nolabel Interieur & Lifestyle verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Nolabel Interieur & Lifestyle het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Nolabel Interieur & Lifestyle persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.
+ In het geval Nolabel Interieur & Lifestyle aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zal Nolabel Interieur & Lifestyle alleen nog persoonsgegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
Nolabel Interieur & Lifestyle draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer dit geschiedt op basis van een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van Nolabel Interieur & Lifestyle, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Nolabel Interieur & Lifestyle staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
[Nolabel Interieur & Lifestyle dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar te beoordelen of het bezwaar terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd.
Ook heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens te laten overdragen. Dat betekent dat de betrokkene bij Nolabel Interieur & Lifestyle een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de betrokkene hebben in een computerbestand naar de betrokkene of naar een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bekijk www.nolabel.nu/data-check voor een zelfhulp formulier om te zien of er data beschikbaar is. Of mail naar info@nolabel.nu.

BEWAARTERMIJNEN

Adres- en klantengegevens: om er zeker van te zijn dat de bestelling goed is bezorgd en er daarna geen reden meer is om vragen over het bestelde product te beantwoorden worden de persoonsgegevens verwijderd uiterlijk 3 jaar nadat de bestelling is bezorgd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Werknemers: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van Nolabel Interieur & Lifestyle zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Klachten
Nolabel Interieur & Lifestyle wijst de betrokkene er tevens op dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de toezichthouder is te vinden op: autoriteitpersoonsgegevens.nl

INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Deze verklaring kan aangehaald worden als Privacy Verklaring Nolabel Interieur & Lifestyle en treedt in werking op: 01-07-2018

De Verklaring is vastgesteld door Nolabel Interieur & Lifestyle en vervangt eventuele vorige versies. De verklaring kan van tijd tot tijd door Nolabel Interieur & Lifestyle worden aangepast.